HUISHOUDELIJK REGLEMENT

VOLKSTUINVERENIGING ,,VOOR NUT EN ONTSPANING’’   JOURE

Opgericht 15 november 1972  Koninklijk goed gekeurd 2 mei 1974, nr 74939

Website geopend op  dinsdag 26 april 2011.

HET LIDMAATSCHAP VAN DE VERENIGING

Artikel 1. De vereniging bestaat uit leden, die al of niet huurder zijn van een perceel tuin. Bij inhuur gaat het lidmaatschap direct en verplicht in.Huurders kunnen zijn , meerder- en minderjarigen; laatst genoemden met toestemming van het dagelijks bestuur.Aanvragen als huurder dienen schriftelijk of mondeling aan het bestuur te geschieden.Het bestuur kan aanvragers als huurders weigeren.

Artikel 2. De leden betalen inleggeld, borg, contributie, huur en eventueel meerdere kosten voor verplichte bespuitingen of incasso, op een door het bestuur te bepalen wijze, uiterlijk vóór 15 maart van ieder huur jaar.De borg geldt vanaf 1 januari 2019(besluit 6-2-2018) en wordt, indien de beheerder van het complex akkoord gaat, bij opzegging van de huur van het perceel terugbetaald.Wanneer meerdere dan normale kosten voor de inning der gelden gemaakt moeten worden, dan komen deze ook voor rekening van het betrokken lid.

Artikel 3. Bij toewijzing van het perceel en inschrijving als lid is een inleggeld verschuldigd en voor het lidmaatschap een jaarlijkse contributie.Op de jaarlijkse te houden algemene ledenvergadering worden voor het komende verengingsjaar de bedragen van het inleggeld, de contributie en de huur van de tuinpercelen vastgesteld.

Artikel 4. Door de aanvaarding van het lidmaatschap van de vereniging hebben de leden de zorg op zich genomen voor het algemeen onderhoud van de tuincomplexen.

Artikel 5. Kandidaat leden/huurders, die als zodanig door het bestuur zijn aanvaard, worden naar de volgorde van binnenkomst van hun aanvrage met vermelding van de datum op een wachtlijstregister geplaatst en naar die volgorde opgeroepen tot het aanvaarden van de beschikbaar zijnde of beschikbaar komende tuinen. Het bestuur is bevoegd bij gemotiveerd besluit van deze volgorde af te wijken.Bij de verdeling van de tuinpercelen wordt het beleid gevoerd dat elke huurder een tuinperceel ter beschikking krijgt van ongeveer vijftig of honderd vierkante meter (één are). Afhankelijk van het aantal kandidaten wordt bepaald dat aan één huurder niet meer dan twee tuinpercelen wordt verhuurd. Bestaande situaties blijven zoals ze nu zijn, tot de huurder minder tuin wil of zijn lidmaatschap heeft opgezegd.

Artikel 6. Beëindiging van huur en lidmaatschap ontstaat door bedanken, overlijden of royement.Bij bedanken en/of royement kan nimmer restitutie van betaalde huurpenningen en inleg worden verkregen.Opzeggen dient schriftelijk te geschieden bij het secretariaat voor het einde van het lopende tuin jaar.Bij overlijden regelt het bestuur met de nabestaanden de afwikkeling.Een lid kan geroyeerd worden vanwege wanbetaling, wangedrag of wangebruik van de tuin.Het bestuursbesluit hieromtrent, wordt hem schriftelijk meegedeeld.

Artikel 7. Bij beëindiging van het lidmaatschap is het betreffende lid verplicht binnen acht dagen na afloop van de termijn waarvoor de tuin was gehuurd, zijn eigendommen te verwijderen.Indien aan de ontruiming binnen de tijd van acht dagen geen gevolg wordt gegeven,dan is het bestuur bevoegd tot ontruiming over te gaan. Eventuele kosten,gepaard gaande met de ontruiming kunnen door het bestuur in rekening gebracht worden bij betrokkene.

DE WERKZAAMHEDEN VAN HET BESTUUR

Artikel 8. Het bestuur is belast met de leiding van de vereniging. Het bestuur bestaat uit minstens 5 leden, uit en door de leden gekozen. De zittingsperiode van ieder bestuurslid is hoogstens 3 jaar.Jaarlijks treden tenminste twee bestuursleden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. De aftredenden zijn terstond herkiesbaar.Het bestuur, de bestuursleden en de commissieleden zijn in uitoefening van hun functie niet aansprakelijk voor:

a. Schade aan eigendommen van leden of bezoekers;

b. Ongevallen of letsel van welke aard ook;

c. Diefstal, beschadiging, of verlies op enigerlei wijze.

Artikel 9. Voor de voorziening in vacatures doet het bestuur een schriftelijke aanbeveling, welke gelijk met de oproep voor de algemene ledenvergadering, waar in deze vacatures moet worden voorzien, aan de leden wordt bekend gemaakt.Leden hebben het recht tegenkandidaten te stellen. Zij dienen hiertoe een door minstens 5 leden ondertekend schrijven voor de vergadering bij het secretariaat in te leveren.

Artikel 10. Indien binnen een jaar een groot gedeelte van het bestuur, met een minimum van drie leden, wegens onvoorziene omstandigheden terugtreedt als bestuurslid , dan is het bestuur bevoegd tot het aanwijzen van tijdelijke bestuursleden, die als zodanig aftreden op de dag na de eerstvolgende algemene ledenvergadering.Van een aanwijzing van tijdelijke bestuursleden geeft het bestuur kennis aan alle leden.

Artikel 11. De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie gekozen. Het bestuur wijst uit haar midden een 2e voorzitter, een 1e De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur van de vereniging.

Artikel 12. De voorzitter is belast met de algemene leiding bij de uitvoering van de bestuurstaak. Hij/Zij draagt zorg en ziet toe, dat de bepalingen der van toepassing zijnde reglementen en voorschriften worden nageleefd en dat de besluiten van de bestuurs-en leden vergadering ten uitvoer worden gebracht. Hij/Zij leidt alle leden- en bestuursvergaderingen.

Artikel 13. De secretaris voert de correspondentie van de vereniging. Hij/Zij houd het leden register bij en is verantwoordelijk voor de administratie van de tuinverhuur. Hij/Zij maakt de notulen van alle bestuurs- en ledenvergadering en brengt in de algemene ledenvergadering verslag uit over de verrichtingen van de vereniging in het afgelopen jaar.De werkzaamheden tussen de 1e om een bestuurslid speciaal te belasten met de administratie van de tuinverhuur, in welk geval de secretaris van deze taak wordt ontlast.Het betrokken bestuurslid zal dan tevens worden belast met het bijhouden van het ledenregister.

Artikel 14. De penningmeester voert het beheer over de geldmiddelen en houdt daarvan de administratie bij. Hij/Zij is gerechtigd voor of namens de vereniging alle gelden te ontvangen en daarvoor kwijting te verlenen. Hij/Zij verricht alle betalingen en verlangt daarvoor betalingsbewijzen.Betalingen boven behoeven, voor zover zij niet betrekking hebben op een bestuursbesluit, voorkennis van de voorzitter en de secretaris.

Artikel 15. Bestuursleden, die niet met een speciale taak zijn belast, zullen telkens wanneer en waar dit nodig wordt geacht, andere bestuursleden bijstand verlenen en hen, volgens door het bestuur te stellen regels, vervangen bij ontstentenis.en een 2e secretaris en een penningmeester aan.en 2e secretaris worden in onderling overleg verdeeld. Het bestuur is bevoegd.

Artikel 16. Indien een lid van het bestuur zijn taak niet naar behoren behartigt, kan hij/zij door het bestuur in de uitoefening van zijn functie worden geschorst.Een dergelijk schorsingsbesluit kan slechts worden genomen in een mede daartoe bijeengeroepen bestuursvergadering bij volstrekte meerderheid van stemmen. Het betrokken bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld de vergadering, waarin zijn schorsing wordt behandeld, bij te wonen.Het besluit tot schorsing van een bestuurslid is slechts van kracht tot de eerstvolgende algemene leden-vergadering. Het bestuur is dan verplicht aan de algemene ledenvergadering voor te stellen, het betrokken bestuurslid uit zijn functie te te ontheffen.Bij verwerping van dit voorstel door de algemene ledenvergadering wordt het betrokken bestuurslid volledig in zijn functie hersteld.Bij aanneming van het voorstel wordt besloten over de voorziening in de ontstane vacature.

DE GELDMIDDELEN

Artikel 17. De penningmeester doet verslag van zijn/haar beheer aan de bestuursleden en jaarlijks aan de algemene ledenvergadering.Overtollige gelden worden in overleg met de overige bestuursleden belegd.

Artikel 18. Op de algemene ledenvergadering wordt ieder jaar een kascommissie van twee personen, uit de leden aangewezen. Deze commissie heeft tot taak de boeken en bescheiden, inclusief de geldmiddelen, voor de eerstvolgende algemene ledenvergadering te controleren.Van haar bevindingen doet zij verslag in deze vergadering.Goedkeuring van de in artikel genoemde stukken door de algemene ledenvergadering strekt de penningmeester, de voorzitter en de overige bestuursleden tot decharge voor het financiële beheer over het afgelopen jaar.

Artikel 19. Het bestuur biedt aan de algemene ledenvergadering ter vaststelling een begroting aan van de te verwachten inkomsten en uitgaven in het dan lopende boekjaar. Door de vaststelling van deze begroting wordt het bestuur gemachtigd tot het tot het doen van uitgaven tot de bedragen, in deze begroting voorzien.Voor het doen van uitgaven, welke niet in deze begroting zijn voorzien, is de machtiging van de algemene ledenvergadering vereist, voor zover deze uitgaven een bedrag van Duizend Euro te boven gaan. Gedurende de periode gelegen tussen de aanvang van het lopende boekjaar en de vaststelling van de begroting voor dat jaar, wordt het bestuur geacht gemachtigd te zijn tot het doen van uitgaven tot gelijke bedragen, als in het vorige boekjaar in de zelfde periode voor gelijke doeleinden hebben plaats gevonden.

VERGADERINGEN

Artikel 20. Het bestuur vergadert minstens viermaal per jaar of zoveel vaker als dit door de voorzitter of twee leden van het bestuur nodig wordt geacht.

Artikel 21. De oproeping tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering geschiedt schriftelijk of digitaal, niet minder dan acht dagen vóór de dag, waarop de vergadering wordt gehouden, met opgave van de te behandelen onderwerpen en bijvoeging van alle stukken welke voor een goede beoordeling der te behandelen onderwerpen nodig worden geacht.In het bijzonder kunnen tegelijk met de oproeping voor de desbetreffende algemene ledenvergadering aan de leden worden toegezonden de aanbevelingen voor bestuursverkiezingen en voorstellen van belangrijke aard met betrekking tot de exploitatie van de volkstuin complexen.

Artikel 22. Wanneer een vierde deel of meer van het ledental van de vereniging onder opgave van redenen bij aangetekend schrijven het bestuur heeft verzocht een algemene ledenvergadering te beleggen dan is het bestuur verplicht deze vergadering te houden binnen een maand na de datum waarop de aangetekende brief in het bezit van het bestuur is gekomen.Mocht het bestuur niet binnen de gestelde termijn aan de verplichting tot het beleggen van een algemene ledenvergadering voldoen, dan kunnen de aanvragers zelf voorzien in het bijeenroepen van een buitengewone algemene ledenvergadering. Zij regelen dan al hetgeen dat voor het goede verloop van de vergadering nodig is.Het bestuur van de vereniging is verplicht op eerste aanvrage een afschrift van de ledenlijst beschikbaar te stellen aan de groep van leden, die kan aantonen, dat hij statutair en reglementair bevoegd is om een buitengewone algemene ledenvergadering bijeen te roepen.

Artikel 23. In alle vergaderingen geschiedt de stemming over personen schriftelijk, over zaken zoals de voorzitter dit gewenst voorkomt.Bij het niet stellen van tegenkandidaten is de vergadering bevoegd een kandidaat, bij acclamatie gekozen te verklaren.Bij stemming moet een volstrekte meerderheid worden behaald. Onder volstrekte meerderheid wordt verstaan de helft plus één der geldig ter vergadering uitgebrachte stemmen, waarbij blanco en getekende stemmen van onwaarde zijn en dus niet mee tellen. Bij staking van stemmen over zaken, is het voorstel verworpen. Bij staken van stemmen over personen, zal een nieuwe stemming worden gehouden.

COMMISSIES

Artikel 24. Zij bestaan uit tenminste twee leden,

De inkoopcommissie behartigd de in-en verkoop van tuinzaden, kunstmest en andere tuinbenodigdheden. De leden daarvan worden benoemd door het bestuur.Ten aanzien van de financiën van de inkoopcommissie moet gehandeld worden overeenkomstig artikel 11, sub 2 uit de statuten.

Artikel 25. Het bestuur benoemt zo nodig op elk tuincomplex een commissie, die het toezicht heeft op de naleving van de regelementen en voorschriften betreffende de inrichting en het onderhoud van de tuinen.

HET GEBRUIK VAN DE TUINCOMPLEXEN

Artikel 26. Het bestuur is bevoegd, ter bevordering van het goede aanzien van de complexen en het goede onderhoud van de tuinen zodanige voorschriften te geven, als haar wenselijk voorkomen. In de algemene ledenvergadering doet het bestuur mededelingen van de in het afgelopen jaar gegeven voorschriften. De algemene vergadering is bevoegd te besluiten, dat de voorschriften weer worden ingetrokken. Het bestuur kan daarna niet weer gelijkluidende voorschriften uitvaardigen.De leden zijn verplicht de bepalingen van dit reglement, alsmede van nader door de algemene leden- vergadering of door het bestuur uit hoofde van dit reglement te stellen voorschriften na te komen. De leden aanvaarden tevens de verantwoordelijkheid voor hetgeen door hun op de complex en verblijvende gezin of familieleden, dan wel door als hun speciale gasten op de complexterreinen vertoevende personen, in strijd met één dezer bepalingen wordt verricht.

Artikel 27. De wegen lanen en paden op de tuincomplexen dragen het karakter van ,,EIGEN WEG’’ overeenkomstig het bepaalde in de wegenwet. Aan onbevoegden, zijnde degenen die geen lid van de vereniging zijn, wordt slechts toegang tot en gebruik van de wegen, paden en lanen verleend bij gedogen. Het is niet toegestaan op de complexen te rijden met auto’s of wagens, tenzij men tuinbenodigdheden of tuin- produkten van een zodanige omvang haalt of brengt,dat vervoer op andere wijze niet mogelijk is. Ongeacht het soort voertuig, mag op de complexen nooit harder worden gereden dan met een snelheid van 10 km per uur. Het bestuur is bevoegd, ook zonder daarvan vooraf kennis wordt gegeven, de complexen af te sluiten voor het verkeer, dat gebruik maakt van auto’s, motoren, bromfietsen, vrachtwagens, aanhangwagens en paard en wagen, wanneer de wegtoestand dat nodig maakt.

Artikel 28. Een lid is verplicht de hem toegewezen tuin in goede staat te houden, behoorlijk te bewerken, te beplanten,vrij van onkruid te houden en er zorg voor te dragen, dat de gewassen op tijd geoogst worden. Elke tuin heeft een zichtbaar nummer, het betreffende lid is gehouden dit nummerplaatje te onderhouden. Bij vermissing is het lid vergoeding voor een nieuw nummerplaatje verschuldigd. Tevens dient ieder jaar de tuin voor 1 december te worden opgeruimd; de bonenstokken, gereedschappen, plastics e.d. moeten worden verwijderd. Voor 1 maart dienen alle soorten koolstronken met wortelgestel van het afgelopen jaar te zijn afgevoerd.De huurder is verplicht het door hem gehuurde perceel in zijn geheel vóór 1 mei van ieder jaar om te spitten.Is dit in verband met ziekte of andere omstandigheden niet mogelijk, dan dient dit te worden gemeld bij het bestuur.De waterafvoer van het tuinperceel dient iedere huurder goed te laten functioneren.Eventueel aan te voeren mest moet op het eigen perceel worden gedeponeerd en niet op paden en in greppels.

Artikel 29. Tussen een uur na zonsondergang en een uur voor zonsopgang is het niet toegestaan te verblijven op de tuinen en de complexen van de vereniging.

Artikel 30. Elk lid is verplicht de aan zijn tuin grenzende borders, groensingels, bermen, waterpartijen, paden en greppels vrij van onkruid te houden. Het bestuur is bevoegd op kosten van de leden die in gebreke blijven dit te doen, en die niet binnen twee weken nadat hen een waarschuwing is toegezonden, alsnog aan hun verplichting hebben voldaan, datgene te doen, dat door hen is nagelaten.De paden tussen de percelen dienen een Bodembreedte te hebben van tenminste 40 centimeter. Men is verplicht om de aangrenzende sloot bij de tuin voor 1 nov. op te schonen.

Artikel 31. Alle tuingewassen dienen zo te worden geplant, dat deze niet over paden en greppels kunnen groeien en geen last aan een naast ligger kunnen veroorzaken.

Artikel 32. Compostbakken, tuinafval en dergelijke, mogen niet worden geplaatst of gedeponeerd op de walkanten of tussen de groenstroken.Tuinafval, dat in aanmerking komt om te worden verwijderd, dient door de huurder zelf te worden afgevoerd.Gemaaid gras of gehekkeld slootvuil dient door de huurder te worden opgeruimd.Het houden van bijen kan worden toegestaan met toestemming en goedkeuring van het bestuur. De korven/kasten moeten door een heesterbeplanting zijn omgeven, waardoor de in de nabijheid tuinierende leden geen last ondervinden.

Artikel 33. Bestaande of nog vast te stellen wettelijke voorschriften met betrekking tot de verbouw van aardappelen en/of groenten, en in het algemeen met betrekking tot de beplanting op tuingronden, en in het algemeen met betrekking tot de beplanting op tuingronden, dan wel ter zake van maatregelen voor ziektebestrijding en/of milieubeheer dienen in acht te worden genomen. Het niet in acht nemen van deze voorschriften, worden beschouwd als een handeling in strijd met de belangen van de vereniging.Aardappelen mogen alleen worden verbouwd op het jaarlijkse daarvoor door het bestuur aan te wijzen gedeelte van de percelen. Bij niet nakoming van dit voorschrift, is het bestuur gerechtigd de gewassen te verwijderen. Leden zijn verplicht om NAK-gekeurde aardappelrassen te telen.

Artikel 34. Op generlei wijze mogen giftige onkruidverdelgingsmiddelen worden gebruikt voor het onkruidvrij houden van paden, greppels, slootkanten, sloten of groenstroken. In uitzonderlijke gevallen kan door het bestuur hiervan worden afgeweken. Bij gebruik van andere giftige verdelgingsmiddelen dient een zo groot mogelijke voorzichtigheid te worden genomen.

Artikel 35. Wat niet is toegestaan:

- Kinderen zonder geleide op de tuin te laten verblijven of met geleide te laten lopen of spelen op andermans percelen;

- Op de complexen vee te houden of loslopende honden en/of katten te hebben of te brengen;

- Zodanig te rijden met enig voertuig dat dit schade of hinder aan anderen kan geven;

- Sintels of puin op de percelen aan te brengen;

- Getimmerten hoger dan 1 meter boven het maaiveld opstellen;

- Getimmerten van ontsierend materiaal te maken en deze zodanig te plaatsen, dat ze storend in het geheel of voor een ander zijn;

- Beplantingen, hekken, scheidingspaaltjes, perceelnummeringspaaltjes e.d. door de vereniging of de gemeente aangebracht, te beschadigen of te verwijderen (herplaatsingskosten worden op de huurder verhaald);

- Wortelresten van koolgewassen onderspitten;

- Tuinafval te verbranden;

- In paden en greppels bij de vereniging of de gemeente in onderhoud, te graven binnen de geldende rooilijn;

- Onderverhuur of medegebruik door niet leden van de vereniging.

Artikel 36. Bij niet nakoming van de in dit reglement gestelde bepalingen, is het bestuur bevoegd de betreffende huurder mondeling of schriftelijk te waarschuwen en een termijn te stellen, waarbinnen het verzuim moet zijn hersteld.Blijft de huurder alsnog in gebreke, dan heeft het bestuur het recht de huurder zijn/haar perceel te ontnemen en vervalt ook alles wat op zijn perceel aanwezig is, aan de vereniging.

ONVOORZIENE GEVALLEN

Artikel 37. In gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur, behoudens beroep op de algemene ledenvergadering.

INWERKINGTREDING EN WIJZIGING VAN HET REGLEMENT

Artikel 38. Met de inwerkingtreding van dit huishoudelijk reglement, vervalt het huishoudelijk reglement van 26 januari 1988.

Artikel 39. Dit reglement kan worden gewijzigd bij besluit van de algemene ledenvergadering, mits een voorstel daartoe op de agenda voor deze vergadering is vermeld.Een besluit tot wijziging van het reglement behoeft een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Aldus opgemaakt te Joure op maart 2018.

J. Schuurman, voorzitter

H. Bakker, secretaris

F. Drijfhout, penningmeester

Reacties zijn gesloten.