Secretariaat:

H. Bakker e-mail: info@volkstuinjoure.nl

website:

www.volkstuinjoure.nl Joure,

Nieuwsbrief:

februari 2020

Beste volkstuinders, Het tuinseizoen is weer in zicht! Daarom deze circulaire met informatie en aandachtspunten. 1) Bestuursleden Tijdens de ledenvergadering zijn 2 bestuursleden herkozen. De samenstelling van het bestuur ziet er als volgt uit:

Voorzitter: J. Schuurman, Westermarwei 51, 0513-414270

Secretaris: H. Bakker, Kyl 15, 0513-413789

Penningmeester: F. Drijfhout, Pr. T. Brandsmaweg 93, 0513-417982

Inkoop: C. de Wolf, Reling 46, 0513-415687

Notulist: Y. Schengenga-Jellema, Westermarwei 24, 0513-551378

Lid: M. Wijngaarden, De Ulekamp 73, 0513-415049

Lid: B. Zweers, Molenweg 33, 0513-415553

Lid: E. Lanser, Oer de feart, 52, 0513-411610

Inkoopcommissie:

C. de Wolf, Reling 46, 0513-415687,

E. Lanser, Oer de feart, 52, 0513-411610

Complexbeheerders:

Haskerfjild A: E. Lanser, Oer de feart 52, 0513-411610  Haskerfjild B: M.Wijngaarden, De Ulekamp 73, 0513-415049 Nutstuin: M. Eeken, Scheen 41, tel. 06-40103494 Molenweg: R.Waterlander, De Pream 27, 06-41097611

Voor toegang van het Haskerfjildcomplex met auto vragen bij: M.Wijngaarden, De Ulekamp 73, 0513-415049 en Th. de Vries, Ulekamp 80, 0513-415843 en G.Binnema   als de paden niet te nat zijn.

Bestelling tuinzaden ophalen en huur/contributie betalen: Vrijdag 6 maart: van 15.00 – 17.30 uur en zaterdag 7 maart: van 9.30 – 11.00 uur in het Tûnkershonk aan de Haskerfjildwei Op één van deze dagen dient u ook uw tuinhuur en/of contributie te betalen.

Degenen die geen bestellingen behoeven af te halen kunnen hun huur en/of contributie ook overmaken VOOR 6 MAART op rekeningnummer NL92.RBRB.0706.3700.31 t.g.v. de volkstuinvereniging “Voor Nut en Ontspanning” en onder vermelding van naam en adres (betaler is niet altijd het lid van de vereniging). En u weet het nog…….,bij het niet op tijd betalen van de huur/contributie wordt het bedrag verhoogd met € 5,–. 4) Túnkershonk De vereniging verkoopt tegen gunstige prijzen diverse tuinartikelen.                                                                                           De “winkel” in het Túnkershonk is open van 13 maart tot en met eind mei op vrijdagen van 16.30 tot 17.30 uur. Zie ook de website.

Compost

U kunt tijdens de winkelopeningstijden op vrijdagmiddag of indien dit absoluut niet mogelijk is, in overleg met G. Binnema  of M. Wijngaarden (0513-415049) op een ander tijdstip, compost halen uit de silo op het Haskerfjildcomplex. 5)

Verhuur 

De verhuur loopt via het secretariaat per kalenderjaar. In oktober krijgt iedereen een invulformulier waarop gewenste veranderingen voor het volgend seizoen kunnen worden doorgegeven. Percelen die de 2e helft van april nog vrij zijn kunnen voor 1 seizoen gratis in bruikleen worden gegeven in overleg met de complexbeheerder. 6)

Aarappels:   

Het schema voor het verbouwen van de aardappels ziet er in 2020 als volgt uit:

Haskerfjild A:Midden 

Nutstuin even: Achter 

 Haskerfjild B: Midden 

 Nutstuin oneven: Voor 

Molenweg: Achter

U bent verplicht zich aan deze indeling (1/3e deel van een perceel) te houden. Verkeerd verbouwde aardappels worden verwijderd ! Op Het Haskerfjild en de Nutstuin worden weer stokken geplaatst voor de aanduiding.

Himmeldei

Op 4 april willen we opnieuw een ‘Himmeldei’ organiseren op elk complex. De ‘Himmeldei’ is maar een “moarn’ van +/- 09.30uur tot +/- 12.00uur. Waarom doen we dit en wat houdt het in? We doen dit om te proberen om het gemeenschaps-/verenigingsgevoel een stimulans te geven, dat huurders op hetzelfde complex elkaar leren kennen, waardoor het gemakkelijker wordt om elkaar om hulp te vragen/te helpen op momenten dat het even lastig is om de tuin te onderhouden. Kortom dat tuinieren op een complex (nog) meer een sociaal gebeuren wordt. En om de complexen een fraaier aanzien te geven. Eind maart komt er informatiebrief waarin per complex wordt aangegeven wat de klussen zijn voor die dag en bij wie je je kunt opgeven om van deze dag een ‘opgeruimde’dag te maken.

Voedselbank 

                                                                                                              Ook in 2020 staan de kasten van de voedselbank weer op het Haskerfjild en de Nutstuin. Heb je groentes /fruit over, leg het dan in de kast en laat het niet verpieteren op de tuin. Houd hierbij wel een beetje rekening met de kwaliteit van de spullen. Je kunt jezelf de vraag stellen: Zou ik het nog gebruiken?

Coloradokever

                                                                                                           Deze was in 2019 duidelijk aanwezig, dus we moeten alert blijven.Op het moment dat ze gezien worden, is het zaak om deze zsm te bestrijden en ook de complexbeheerder in te lichten. Die kan dan alle leden van het complex inlichten.

 

Phytophthora

                                                                                                             Het afgelopen jaar is er minder Phytophthora geconstateerd. Desondanks blijft dit een punt van aandacht. Daarom: houd uw aardappels goed in de gaten want de schimmel kan snel toeslaan en zich verspreiden (bij vochtig en warm weer). Ruim besmette planten zo snel mogelijk op en voer besmet materiaal af(thuis in de kliko). Bij constatering van aardappelziekte moet het loof binnen 24 uur verwijderd worden. Bij niet verwijderen wordt het loof op uw kosten ( € 30,-) verwijderd en afgevoerd.

Goten, greppels, afvoerbuizen t. b. v. de afwatering Wateroverlast op de tuin is vervelend. Huurders moeten er zelf voor zorgen dat goten, greppels, afvoerbuizen e.d rondom hun tuin vrij zijn van onkruid/obstakels en op de juiste diepte, zodat de afvoer van overtollig regenwater niet wordt belemmerd.

Regels van de vereniging Bij de secretaris is een exemplaar van het huishoudelijk reglement te krijgen en staat ook op de website Iedere huurder wordt geacht zich aan deze regels te houden.

Hieronder enkele belangrijke punten:

adreswijzigingen:

schriftelijk(of mail) melden bij het secretariaat.

e-mail: info@volkstuinjoure.nl

• per 1 mei: tuin bouwklaar; per 1 december: tuin winterklaar; vóór 1 november sloot en slootkant opschonen; de complexbeheerders controleren dit.

• de huur loopt per kalenderjaar, medegebruik mag alleen in overleg met de beheerder of het secretariaat; bij medegebruik dient de nieuwe medegebruiker ook lid te worden van de vereniging.

• zorg dat uw tuin er goed verzorgd uitziet / dat er geen bloeiend onkruid in staat zodat de buren daar geen last van ondervinden, paden vrijhouden.

• geen kleinvee op de tuin.

• tuinafval zieke aardappelplanten/tomatenplanten thuis inde gft-bak.

• met spitten rekening houden met de uitgezette scheidingen

• kassen niet hoger dan 1 meter.

• geen voedselresten op de tuin. (dit trekt ongedierte aan)

• alleen in overleg met de beheerder auto’s, tractoren enz. op de tuin.

• de commissies van toezicht houden een oogje in het zeil en controleren in elk geval 2 x per jaar alle tuinen.

• Leden zijn verplicht NAK-gekeurde aardappelen te verbouwen.

Het bestuur wenst u hierbij veel succes en hoopt met u op een goed tuinjaar.

H. Bakker, secretaris

Reacties zijn gesloten.