Wanneer zijn er Himmeldagen?
De Himmeldagen (met koffie en koek) voor 2024 zijn gepland op
Zaterdag 6  april – van 9.00 uur tot 12.00 uur
Zaterdag 23 juni – van 9.00 uur tot 12.00 uur
Zaterdag 19 oktober – van 9.00 uur tot 12.00 uur

Nieuwe nieuwsbrief deze krijgt ieder lid gestuurd komt niet op de site omdat er adressen op staan.

Actieplan verzorgde tuincomplexen komt op de jaarvergadering.

De drie volkstuincomplexen van Volkstuinvereniging Voor Nut en Ontspanning zijn onze gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Dat wij met z’n allen van onze volkstuinen kunnen genieten is een groot
voorrecht. Alleen samen houden wij de volkstuincomplexen Haskerveldweg, Nut en Molenweg verzorgd.

Dit vraagt van alle leden aandacht en inzet.
Het begint met duidelijkheid over ons gezamenlijk doel: onze volkstuincomplexen verzorgd laten zijn.
Daarom is er een actieplan voor de komende jaren, ingaande 2023. Alle leden krijgen hierover extra informatie en ook bij It Tunkershonk wordt deze informatie verspreid.

Uitgangspunt zijn de Tien Tuinregels.

Tegelijk spreken we met elkaar af dat er controle is op handhaving van deze regels.
Bovendien organiseert het bestuur in het voorjaar ‘himmel morgen’ om de tuincomplexen netjes en op orde te krijgen.

In deze weken wordt een beroep op de leden gedaan om hiervoor in actie te komen.
De vereniging faciliteert daarbij de leden met de afvoer van tuinafval. Ook informatie over compost en de levering van compostvaten tegen kostprijs aan de leden kan helpen om de tuinen netjes te houden.
Hoe te organiseren.
Op grond van huidig artikel 25 van het huishoudelijk reglement van de vereniging benoemt het bestuur op elk tuincomplex een tuincommissie.

Deze bestaat uit tenminste twee leden en heeft het toezicht op
naleving van de reglementen en voorschriften betreffende de inrichting en het onderhoud van de tuinen.

Uitgangspunt zijn de in de statuten en het huishoudelijk reglement vastgelegde bepalingen.
In de Tien Tuinregels zijn voor de leden de belangrijkste aandachtspunten opgesomd met als doel de bewustwording bij leden te vergroten en de tuincomplexen met goed onderhoud verzorgd te laten zijn.
Het geldt niet alleen de gemeenschappelijke zaken als paden en singels, maar zeker ook de individuele tuinen.

De tuincommissies zien hierop toe.
Om ervoor te zorgen dat tuinders het hele seizoen door hun tuin goed verzorgen, is er advies en toezicht van de tuincommissies (2 beheerders per complex).

De commissies richten zich op specifieke aandachtspunten, bijvoorbeeld:

• In het voorjaar: aandacht voor/kennismaken met nieuwe tuinders en controle of iedereen al gestart is met het klaarmaken van de tuin voor het zaai-/groeiseizoen.

• In het najaar: controle op het winterklaar maken van de tuinen en specifiek aandacht voor het opschonen van sloten en greppels.
• Vaststellen welke complexgebonden activiteiten/klussen er in de winter/vroege voorjaar (himmel morgen) gedaan moeten/kunnen worden (zoals opschonen verbindingssloten, snoeien overhangende takken e.d., opdelen/uitmeten/opschonen van percelen (indien nodig).
Het individuele tuinonderhoud wordt jaarlijks minstens twee keer bekeken. De tuinkeuringen geven nadrukkelijk geen mening over mooi of lelijk, maar gaan in op de staat van het onderhoud.

Eventuele acties komen van het bestuur.
In het voorjaar is er de‘himmelmorgen’. Aan de leden de taak om hun eigen tuinen op te schonen en met een gezamenlijke inspanning de tuincomplexen netjes te maken.

Op het complex Haskerveldweg worden voorts de gesnoeide takken uit de groensingels gehakseld tot snipperhout.

Dit wordt netjes opgeslagen en daarna weer op de tuinen benut.

TIEN TUINREGELS

1. Elk lid is verplicht zijn of haar tuin in goede staat te houden, behoorlijk te
bewerken, te beplanten, vrij van onkruid te houden en er zorg voor te dragen, dat de gewassen op tijd geoogst worden.
2. Een lid heeft bij de aanvaarding van het lidmaatschap van de vereniging ook de zorg op zich genomen voor het algemeen onderhoud van de
tuincomplexen.

Op verzoek van het bestuur doet ieder lid hieraan mee.
3. Een lid is verplicht de aan zijn tuin grenzende borders, groensingels, bermen, waterpartijen, paden en greppels vrij van onkruid te houden, het gras te maaien en heggen te knippen.
4. De paden tussen de percelen dienen een bodembreedte te hebben van
tenminste 30 centimeter. De paden horen als eerste netjes te worden
aangelegd bij het tuinklaar maken.
5. Voor 1 maart dienen alle soorten koolstronken met wortelgestel van het
afgelopen jaar te zijn afgevoerd naar het milieuterrein of in de groene
afvalcontainer thuis.
6. De huurder is verplicht het door hem gehuurde perceel in zijn geheel vóór 1 mei van ieder jaar om te spitten of bouwrijp te maken. Is dit in verband met ziekte of andere omstandigheden niet mogelijk, dan dient dit te worden
gemeld bij het bestuur.
7. De waterafvoer van het tuinperceel met greppels hoort goed te werken. Let ook op een goede aansluiting op die van de buren. Eventueel aan te voeren meststoffen moeten op het eigen perceel worden gedeponeerd en niet op paden en in greppels. Men is verplicht om de aangrenzende sloot bij de tuin voor 1 november op te schonen.
8. Alle tuingewassen dienen zo te worden geplant, dat deze niet over paden en greppels kunnen groeien en deze geen last kunnen zijn voor buurmans tuinen.
9. Ieder lid heeft zelf de zorg voor het tuinafval. Het meeste kan in een op het eigen tuinperceel geplaatste compostbak of een kuil en is later uitstekend te gebruiken voor de eigen tuin. Tuinafval dat toch moet worden verwijderd, zoals aardappelloof en koolstronken, hoort door de huurder zelf te worden afgevoerd.
10.Ieder jaar moet de tuin voor 1 december te worden opgeruimd; de
bonenstokken, gereedschappen, plastics e.d. zijn dan verwijderd of netjes
opgeborgen.

 

Reacties zijn gesloten.